නිදහස් සන්ධාන පළමු රැළිය ජනපතිෙග් ප්‍රධානත්වෙයන් අනුරපුරදී………..

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ විිජයග්‍රාහී පළමු රැලිය ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අනුරාධපුර නගරයේ දී අද (18) සවස 3.00 ආරම්භ කිරීමට නියමිතය.

මෙම විජයග්‍රාහී රැලි මාලාව මැතිවරණය පැවැත්වෙන පළාත් තුනේ දිස්ත්‍රික්ක හතේම පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධාන කැර ඇත. එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය නියෝජනය කරන පක්ෂ නායකයින් මෙම විජයග්‍රාහී රැලිය ඇමැතීමට නියමිතය.