ස්වාධින කණ්ඩායම් 96 ක් ඇප තැන්පත් කරයි ……….

උතුරු මැද, නැගෙනහිර සහ සබරගමුව පළාත් සභා මැතිවරණය සඳහා ප‍්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂ රැසක් ඊයේ නාමයෝජනා භාර දුන්නා. එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය පොළොන්නරුව, කෑගල්ල සහ රත්නපුර දිස්ති‍්‍රක්ක සඳහා නාමයෝජනා ඊයේ පෙරවරුවේ භාරදෙනු ලැබුවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය නාමයෝජනා භාර දුන්නේ කෑගල්ල, රත්නපුර සහ අනුරාධපුර දිස්ති‍්‍රක්ක සඳහායි. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පොළොන්නරුව, මඩකලපුව, ති‍්‍රකුණාමලය සහ අනුරාධපුර දිස්ති‍්‍රක්ක සඳහා නාමයෝජනා ලබා දුන්නා.මෙ අතර නාම යෝජනා භාර ගැනීම අද මද්ළු

උතුරු මැද, සබරගමුව සහ නැගෙනහිර පළාත් සභා සඳහා ස්වාධීන කණ්ඩායම්වලට ඇප තැන්පත් කිරීමට ලබාදුන් කාලය ඊයේ මධ්‍යහ්න 12 න් අවසන් වුණා. ස්වාධීන කණ්ඩායම් 96 ක් මෙවර මැතිවරණය සඳහා ඇප තැන්පත් කර ඇති බවයි මැතිවරණ මහ ලේකම් කාර්යාලය සඳහන් කළේ. වැඩිම ස්වාධීන කණ්ඩායම් සංඛ්‍යාවක් ඇප තැන්පත් කර ඇත්තේ අම්පාර දිස්ති‍්‍රක්කය සඳහායී. එම සංඛ්‍යාව 24 ක්. මඩකලපුව දිස්ති‍්‍රක්කය සඳහා ඇප තැන්පත් කර ඇති ස්වාධීන කණ්ඩායම් සංඛ්‍යාව 22 ක්. ති‍්‍රකුණාමලය සඳහා ස්වාධීන කණ්ඩායම් 18 ක් සහ කෑගල්ල දිස්ති‍්‍රක්කය සඳහා ස්වාධීන කණ්ඩායම් 14 ක් ඇප තැන්පත් කළා. අනුරාධපුර දිස්ති‍්‍රක්කය සඳහා ඇප තැන්පත් කළ ස්වාධීන කණ්ඩායම් සංඛ්‍යාව 05 ක්. පොළොන්නරුව දිස්ති‍්‍රක්කය සඳහා ස්වාධීන කණ්ඩායම් 07 ක් සහ රත්නපුර සඳහා ස්වාධීන කණ්ඩායම් 06 ක් ඇප තැන්පත් කළා.