කිළිනොච්චියේ උද්ඝෝශන …..

එල්.ටී.ටී.ඊ හිතවාදී කඩාකප්පල්කාරී ක්‍රියා හෙලා දකිමින් කිළිනොච්චියේදී පැවති උද්ඝෝශනයට එක් වූ විශාල ජන ගංගාව කැමරා කාචයට හසුවූ ආකාරය …..