සැප්තැම්බර් මාසයේ සංචාරකයින්ගේ සංඛ්‍යාව පෙර වසරට සාපේක්ෂව වැඩි වීමක්….

පසුගිය සැප්තැම්බර් මාසයේ දිවයිනට පැමිණි සංචාරකයින්ගේ සංඛ්‍යාව පෙර වසරට සාපේක්ෂව සියයට 27.2කින් වර්ධනය වී තිබේ.

සැප්තැම්බරයේදී දිවයිනට සංචාරකයන් 60219 දෙනෙකු පැමිණි අතර ඉන්දියාව සහ චීනය යන රටවලින් පැමිණෙන සංචාරකයින්ගේ සංඛ්‍යාව එහිදී කැපී පෙනෙන ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති බව සංචාරක දත්ත පෙන්වා දෙයි.

ජනවාරියේ සිට සැප්තැම්බරය දක්වා දිවයිනට පැමිණ ඇති මුළු සංචාරකයින්ගේ සංඛ්‍යාව පන්ලක්ෂ අනූ අටදහස් හයකි. වසරේ මුල් මාස 9 තුළ සංචාරක ආගමනයේ වර්ධනය 34.3% කි. සැප්තැම්බරයේ දත්ත සැලකූ විට ප්‍රංශයෙන් පැමිණි සංචාරකයින්ගේ සංඛ්‍යාව 46% කින් ද නෙදර්ලන්ත සංචාරකයින්ගේ සංඛ්‍යාව 20% කින් ද ඉහළ ගොස් තිබේ. ජර්මානු සංචාරකයින්ගේ සංඛ්යායව ඉහළ ගොස් ඇත්තේ 10% කිනි.

කෙසේ නමුත් දකුණු ආසියානු කලාපයට වැඩිම සංචාකරයින් පිරිසක් පැමිණෙන යුරෝපීය රට වන එක්සත් රාජධානියෙන් පැමිණෙන සංචාරකයින්ගේ සංඛ්‍යාව 11% කින් පහත වැටී තිබේ. දිවයිනට පැමිණෙන රුසියානු සංචාරකයින්ගේ සංඛ්යා‍ව 43%කින් ඉහළ ගොස් ඇති අතර දකුණු ආසියානු සංචාරකයින්ගේ සංඛ්‍යාව සැප්තැම්බරයේදී 51% කින් වර්ධනය විය. සැප්තැම්බර් මාසයේදී මාලදිවයිනෙන් පැමිණෙන සංචාරකයින්ගේ සංඛ්‍යාව 46.8% කින් ඉහළ ගොස් ඇති අතර චීනයෙන් පැමිණෙන සංචාරකයින්ගේ සංඛ්‍යාව 147% කින් වර්ධනය වී තිබේ.